Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 sanjay bhai 1 72.35% 72.35/100    100
2 Rahul Choudhary 2 68.02% 68.02/100    50
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Ritika Agarwal 1 75.35% 75.35/100    9100
2 Manish nitharwal 2 70.36% 70.36/100    8100
3 Rahul Choudhary 3 70.03% 70.03/100    5100
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Manasvi Sinha 1 59.71% 59.71/100    100
2 Manish nitharwal 2 54.71% 54.71/100    50
3 Awadhesh kumar 3 50.72% 50.72/100    40
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Mahendra Kumawat 1 51.44% 51.44/100    100
2 Manasvi Sinha 2 44.05% 44.05/100    50
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Akshay kumar vaishnav 1 63% 47.25/75    300
2 deepakdambare 2 62% 46.5/75    200
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Harpal Singh 1 60.83% 36.5/60    400
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Harpal Singh 1 78.75% 31.5/40    300
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Mahendra Kumawat 1 72% 36/50    1000
2 Mahesh sharma 2 66% 33/50    600
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Anil kaswan kc 1 66.25% 66.25/100    1100
2 Pooja kumari 2 64.75% 64.75/100    600
3 Akshay kumar vaishnav 3 56.75% 56.75/100    500
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Harpal Singh 1 73.57% 51.5/70    1100
Sr no: Student Name Rank Total % Total Marks Winning Prize
1 Harpal Singh 1 81.25% 48.75/60    2100
2 Nishant Trivedi 2 72.92% 43.75/60    1100